PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “TRAKTORS.LV”

PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMI

pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikumiem.

PAMATJĒDZIENI

 1. SIA “TRAKTORS.LV”, uzņēmuma Reģistrācijas nr.: 40203482522, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 1 LV-1004, e-pasts: info@traktors.lv, tālrunis +371 27888444. Turpmāk privātuma politikā saukts par “uzņēmumu”.
 2. lv – ir elektroniskā tīmekļa vietne, kas atrodas www.traktors.lv.
 3. Sociālo tīklu konti – Traktors.lv konti sociālajos tīklos Facebook, Instagram vai citos sociālajos tīklos, kuros tiek sniegta informācija par Sabiedrību un tās iekārtu nomas pakalpojumiem.
 4. Pārlūkprogramma – programma, kas paredzēta tīmekļa lapu (tīmekļa vietņu) attēlošanai tīmeklī vai personālajā datorā.
 5. Personas dati – ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu, t. i., datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kura identitāti var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas kods, viens vai vairāki faktori, kas raksturo personas fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās īpašības.
 6. Privātuma politika – šis dokuments, kurā izklāstīti personas datu vākšanas, apkopošanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatnoteikumi, izmantojot Traktors.lv.
 7. IP adrese – unikāls skaitlis, kas piešķirts katram datoram, kurš pieslēgts internetam, tā sauktā interneta protokola (IP) adrese, ko var izmantot, lai identificētu personu.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Privātuma politika paredz personas datu vākšanas, glabāšanas un apstrādes pamatnoteikumus, kad Lietotājs izmanto traktors.lv tīmekļa vietni. Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā to, ka vietnē traktors.lv nedarbojas e-veikals un nav iespējams izveidot kontu. Izmantot traktors.lv ir iespējams, tikai sniedzot personas datus, kad tiek iesniegts pieprasījums par aprīkojuma nomu darbam augstumā.
 2. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu un aizsargātu traktors.lv Lietotāju personas datus no nesankcionētas izmantošanas.
 3. Privātuma politikas noteikumu mērķis ir regulēt personas datu apstrādi Sabiedrības tīmekļa vietnē traktors.lv, nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, kā arī citu saistīto tiesību aktu noteikumu ievērošanu un īstenošanu.
 4. Sabiedrības tīmekļa vietnē traktors.lv var būt saites uz un no Sabiedrības partneru, reklāmas sniedzēju un saistīto personu tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citu personu tīmekļa vietnēm, uz kurām Lietotāji tiek novirzīti, izvēloties saites vietnē traktors.lv, ir sava privātuma politika, un Sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par šo privātuma politiku. Lietotājiem tiek ieteikts iepazīties ar šo citu tīmekļa vietņu privātuma politikām, pirms viņi tajās iesniedz savus Personas datus.

PERSONAS DATU VĀKŠANAS, GLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS PROCEDŪRAS.

 1. Sabiedrība traktors.lv tīmekļa vietnē nodrošina iespēju Lietotājam iesniegt pieprasījumu par aprīkojuma nomu darbam augstumā, norādot personas datus: (i) Vārds; (ii) E-pasts; (iii) Temats; (iv) Jautājums. Ja Lietotājs nepiekrīt sniegt šos datus, viņam ir tiesības nesniegt datus un neaizpildīt pieprasījuma veidlapu.
 2. Iepriekš norādītie dati tiek glabāti 6 (sešus) mēnešus no Lietotāja pieprasījuma datuma.
 3. Sabiedrība apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
 • Ja ir Lietotāja piekrišana Personas datu izpaušanai;
 • Sabiedrības partneriem, kas sniedz pakalpojumus, kuri saistīti ar Lietotāja pasūtīto Pakalpojumu pienācīgu izpildi;
 • Sabiedrība var arī nodot Lietotāja Personas datus trešajām personām, kas darbojas kā datu apstrādātāji Sabiedrības vārdā. Personas datus var sniegt tikai tiem Datu apstrādātājiem, ar kuriem Sabiedrība ir noslēgusi attiecīgus līgumus vai sadarbības līgumus, ar kuriem līgumos ir noteikumi, kas attiecas uz personas datu nodošanu/piegādi, un Datu apstrādātājs nodrošina atbilstošu nodoto personas datu aizsardzību;
 • Visos pārējos gadījumos Lietotāja personas datus var izpaust trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

 1. Sabiedrība var nodot Datu subjekta Personas datus valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma. Lai gan Sabiedrība dara visu iespējamo, lai aizsargātu Personas datus, Sabiedrība nevar garantēt drošu datu nosūtīšanu uz Tīmekļa vietni. Jebkuras datu pārsūtīšanas procedūras tiek veiktas uz Lietotāja risku. No datu saņemšanas brīža Sabiedrība piemēro īpaši stingras procedūras Lietotāja Personas datu aizsardzībai, kā arī tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi Personas datiem.
 2. Sabiedrība izmanto Lietotāja Personas datus, lai:
 • nodrošinātu, ka traktors.lv tīmekļa vietnes saturs tiek pasniegts Lietotājiem visefektīvākajā un piemērotākajā veidā;
 • Sniegt Lietotājiem informāciju, Pakalpojumus, ko Lietotāji pieprasa vai kas varētu interesēt Lietotājus, ja Lietotāji ir devuši savu piekrišanu, ka viņi tiek informēti šim nolūkam;
 1. Sabiedrības tīmekļa vietne var vākt noteiktu informāciju par Lietotāja apmeklējumu, piemēram: (i) interneta protokola (IP) adresi, caur kuru Lietotājs piekļūst internetam; (ii) datumu un laiku, kad Lietotājs ir apmeklējis Sabiedrības tīmekļa vietni; (iii) citas tīmekļa vietnes, kuras Lietotājs apmeklē, atrodoties Sabiedrības tīmekļa vietnē; (iv) izmantoto pārlūkprogrammu; (v) informāciju par Lietotāja datora operētājsistēmu; (vi) mobilo lietotņu versijas; un (vii) valodas preferences. Ja Lietotājs izmanto mobilo ierīci, var tikt vākti arī dati, lai identificētu mobilās ierīces veidu, ierīces iestatījumus, kā arī ģeogrāfiskās koordinātas (ģeogrāfiskais garums un platums). Šī informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Sabiedrības tīmekļa vietni, analizētu tendences, uzlabotu produktus un pakalpojumus un pārvaldītu Sabiedrības tīmekļa vietni. Lietotājs brīvprātīgi sniedz šos datus, izmantojot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, kļūstot par reģistrētu Sabiedrības tīmekļa vietnes lietotāju vai apmeklējot Sabiedrības tīmekļa vietni.

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

 1. Lietotājam ir šādas pamattiesības traktors.lv tīmekļa vietnē:
 • uzzināt par savu personas datu apstrādi;
 • zināt par saviem personas datiem un to apstrādi;
 • Pieprasīt labot vai iznīcināt Sabiedrības rīcībā esošos Lietotāja personas datus.
 • iebilst pret Lietotāja personas datu apstrādi.
 1. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu (pievienojot personu apliecinošu dokumentu), ir tiesības piekļūt Lietotāja personas datiem, kas tiek apstrādāti traktors.lv tīmekļa vietnē, un iegūt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādos nolūkos tiek apkopoti Lietotāja Personas dati, kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti un kam tie tiek sniegti. Sabiedrība, saņemot Lietotāja pieprasījumu, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Lietotāja pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasītos datus vai norāda šāda pieprasījuma atteikuma iemeslus tādā pašā formā, kādā Lietotājs tos ir pieprasījis, vai arī Lietotājs ir piekritis saņemt informāciju par datiem citā Sabiedrības piedāvātajā veidā.
 2. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu piekļūt, labot vai anulēt Sabiedrības par viņu savāktos Personas datus, nosūtot e-pastu uz info@traktors.lv vai ierakstītā vēstulē uz Sabiedrības juridisko adresi Kārļa Ulmaņa gatve 1, Rīga, LV-1004, Latvija
 3. Personu sūdzības par Personas datu nepareizu vai nelikumīgu apstrādi izskata Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, www.dvi.gov.lv

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Konfidencialitātes politika ir pieejama un izdrukājama jebkurā laikā vietnē traktors.lv. Lietotāji vienmēr tiks informēti par jebkādām turpmākām izmaiņām un/vai papildinājumiem Privātuma politikā, kad jaunā Privātuma politikas versija tiks publicēta vietnē traktors.lv.
 2. Sabiedrība nav atbildīga par sakaru traucējumiem, kas neļauj Sabiedrības tīmekļa vietnes Lietotājiem un citām personām piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot pakalpojumus.
 3. Sabiedrība nevar garantēt, ka Sabiedrības tīmekļa vietnes darbība būs nepārtraukta un brīva no jebkādiem pārtraukumiem un kļūdām, ka Sabiedrības tīmekļa vietne būs pilnībā pasargāta no vīrusiem vai citām kaitīgām sastāvdaļām. Ar šo Lietotājs tiek informēts, ka jebkurš materiāls, ko Lietotājs lasa, lejupielādē vai kā citādi iegūst, izmantojot Sabiedrības tīmekļa vietni, tiek iegūts pēc Lietotāja ieskatiem un uz Lietotāja atbildību, un Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Lietotājam un Lietotāja datorsistēmai nodarīto kaitējumu.
 4. Lietotāja jautājumi, komentāri un pieprasījumi par šo Privātuma politiku jānosūta uz info@traktors.lv.